algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Angelique Desiree – Schatvinderij

E-mail: schatvinderij@angeliquedesiree.nl

Website: www.schatvinderij.nl

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Angelique Desiree – Schatvinderij: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Angelique Desiree – Schatvinderij gevestigd aan Rogstraat 2a, 5374 RJ te Schaijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64469883;
 2. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Angelique Desiree – Schatvinderij een overeenkomst aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Angelique Desiree – Schatvinderij: en de opdrachtgever;
 4. deelnemer: diegene die deelneemt aan een training, bijvoorbeeld de opdrachtgever zelf of een werknemer van de opdrachtgever, alsmede diegene ten behoeve van wie de opdrachtgever met Angelique Desiree – Schatvinderij de overeenkomst is aangegaan;
 5. training: de training, de workshop, het coaching gesprek, de opleiding en alle andere activiteiten die door Angelique Desiree – Schatvinderij worden verzorgd en die bijdrage aan de persoonlijke groei en/of professionele groei van de deelnemer(s);
 6. materialen: alle door Angelique Desiree – Schatvinderij ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, adviezen, concepten, documenten, lesmaterialen of (elektronische) bestanden;
 7. website: de website www.schatvinderij.nl en/of www.artandsoulacademy.nl die door Angelique Desiree – Schatvinderij wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Angelique Desiree – Schatvinderij en de opdrachtgever.

2.2.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Angelique Desiree – Schatvinderij deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk of via de e-mail aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.  Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Angelique Desiree – Schatvinderij vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.  Indien Angelique Desiree – Schatvinderij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Angelique Desiree – Schatvinderij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. 1.  De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Angelique Desiree – Schatvinderij opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Angelique Desiree – Schatvinderij haar aanbieding of offerte baseert.
 2. 2.  Alle door Angelique Desiree – Schatvinderij gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Angelique Desiree – Schatvinderij is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Angelique Desiree – Schatvinderij is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 3. 3.  Prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Voor de opdrachtgever zijnde een particulier zijn vermelde prijzen inclusief btw.
 4. 4.  Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van Angelique Desiree – Schatvinderij binden Angelique Desiree – Schatvinderij niet.
 5. 5.  Al datgene dat in het kader van een offerte door Angelique Desiree – Schatvinderij wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Angelique Desiree – Schatvinderij onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 1.  De overeenkomst komt tot stand nadat:
  1. de opdrachtgever de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Angelique Desiree – Schatvinderij heeft geretourneerd; of
  2. de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Angelique Desiree – Schatvinderij;
  3. de opdrachtgever het bestelproces op de website succesvol heeft doorlopen.
 2. 2.  De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 3. 3.  Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Angelique Desiree – Schatvinderij de opdrachtgever onverwijld een bevestiging via de e-mail.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1.  Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Angelique Desiree – Schatvinderij een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Angelique Desiree – Schatvinderij op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Angelique Desiree – Schatvinderij de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 2. 2.  De overeenkomst tot het geven van een training leidt voor Angelique Desiree – Schatvinderij tot een inspanningsverplichting, waarbij Angelique Desiree – Schatvinderij gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Angelique Desiree – Schatvinderij garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen, van de inzet van de deelnemer(s) en van omstandigheden waarop Angelique Desiree – Schatvinderij geen invloed kan uitoefenen.
 3. 3.  Angelique Desiree – Schatvinderij heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Angelique Desiree – Schatvinderij verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
 4. 4.  Angelique Desiree – Schatvinderij zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. 1.  Als Angelique Desiree – Schatvinderij de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Angelique Desiree – Schatvinderij aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 2. 2.  Als Angelique Desiree – Schatvinderij voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Angelique Desiree – Schatvinderij van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
 3. 3.  De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Angelique Desiree – Schatvinderij onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 4. 4.  De opdrachtgever is gehouden Angelique Desiree – Schatvinderij onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever dient wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer, indien mogelijk vooraf, schriftelijk of via de e-mail aan Angelique Desiree – Schatvinderij door te geven.
  6.5. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht neemt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer die hij heeft aangemeld voor de training.

Artikel 7. Training

 1. 1.  Angelique Desiree – Schatvinderij is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Angelique Desiree – Schatvinderij op vergoeding van eventuele schade.
 2. 2.  Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de training.
 3. 3.  Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een training is niet toegestaan.
 4. 4.  Roken op de locatie waar de training wordt gegeven is niet toegestaan.
 5. 5.  Tijdens de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van Angelique Desiree – Schatvinderij toestemming heeft gekregen.
 6. 6.  Indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 7. 7.  Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 8. Looptijd van de overeenkomst

 1. 1.  Als de met Angelique Desiree – Schatvinderij gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, dan is de met Angelique Desiree – Schatvinderij gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.
 2. 2.  Is Angelique Desiree – Schatvinderij een duurovereenkomst aangegaan met een particulier, dan eindigt de duurovereenkomst na het strijken van de looptijd en wordt de duurovereenkomst niet automatisch verlengd.

Artikel 9. Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

 1. 1.  Trainingen bedoeld voor meerderen personen gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers zijn aangemeld, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.
 2. 2.  Als er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld, bespreekt Angelique Desiree – Schatvinderij mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.
 3. 3.  Angelique Desiree – Schatvinderij plaatst deelnemers in een training in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.
 4. 4.   Een deelnemer kan zich in overleg met Angelique Desiree – Schatvinderij en de opdrachtgever die de deelnemer heeft aangemeld laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk of via de e-mail aan Angelique Desiree – Schatvinderij is doorgegeven. Voor vervanging berekent Angelique Desiree – Schatvinderij een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever.

Artikel 10. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een programma

 1. 1.  Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Angelique Desiree – Schatvinderij kan alleen schriftelijk of via de e-mail plaatsvinden.
 2. 2.  In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
 3. 3.  Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen een en drie weken voor aanvang berekent Angelique Desiree – Schatvinderij een bedrag van 50% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen een en drie weken voor aanvang te vervallen.
 4. 4.  Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Angelique Desiree – Schatvinderij te vergoeden.
 5. 5.  Bij verplaatsing binnen een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Angelique Desiree – Schatvinderij te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 11. Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

 1. 1.  In het geval van trainingen die Angelique Desiree – Schatvinderij voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt, is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
 2. 2.  Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Angelique Desiree – Schatvinderij op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde training verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Angelique Desiree – Schatvinderij naast een bedrag van € 50,= administratiekosten, de door Angelique Desiree – Schatvinderij gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.
 3. 3.  Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Angelique Desiree – Schatvinderij te vergoeden.

Artikel 12. Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten

 1. 1.  Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 2. 2.  De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Angelique Desiree – Schatvinderij.

Artikel 13. Overmacht

 1. 1.  Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
 2. 2.  Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 3. 3.  Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, stroomuitval, storingen in het digitale netwerk, verkeersbelemmeringen, weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, rellen en terrorisme, diefstal, virusinfectie of computervredebreuk door derden en overheidsmaatregelen.

Artikel 14. Honorarium & betalingsvoorwaarden

 1. 1.  Het honorarium van Angelique Desiree – Schatvinderij bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Angelique Desiree – Schatvinderij, gewerkte tijdseenheid.
 2. 2.  Alle door Angelique Desiree – Schatvinderij opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
 3. 3.  Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Indien de opdrachtgever een particulier is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
 4. 4.  Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Angelique Desiree – Schatvinderij in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
 5. 5.  Angelique Desiree – Schatvinderij behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.
 6. 6.  Indien op verzoek van de opdrachtgever door Angelique Desiree – Schatvinderij zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.
 7. 7.  Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Angelique Desiree – Schatvinderij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
 8. 8.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. 9.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van Angelique Desiree – Schatvinderij en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Angelique Desiree – Schatvinderij, onmiddellijk opeisbaar zijn.
 10. 10.  Angelique Desiree – Schatvinderij is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.

Artikel 15. Overname van personeel

15.1. Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 1.  Tenzij Angelique Desiree – Schatvinderij en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Angelique Desiree – Schatvinderij volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.
 2. 2.  Zonder voorafgaande toestemming van Angelique Desiree – Schatvinderij is het de opdrachtgever niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
 3. 3.  Angelique Desiree – Schatvinderij behoudt het recht het voor de opdrachtgever uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. 4.  Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Angelique Desiree – Schatvinderij, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Angelique Desiree – Schatvinderij daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
 5. 5.  De opdrachtgever vrijwaart Angelique Desiree – Schatvinderij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. 1.  Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training.
 2. 2.  Angelique Desiree – Schatvinderij kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
  2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 3. 3.  De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Angelique Desiree – Schatvinderij is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Angelique Desiree – Schatvinderij tegen alle aanspraken ter zake.
 4. 4.  De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
 5. 5.  Angelique Desiree – Schatvinderij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met deelname aan de training.
 6. 6.  De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en Angelique Desiree – Schatvinderij gezamenlijk doorbrengen als daarna. De deelnemer is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigen (geestelijke) gezondheid.
 7. 7.  Angelique Desiree – Schatvinderij is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de training.
 8. 8.  Angelique Desiree – Schatvinderij kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de opdrachtgever of de deelnemer op het terrein van Angelique Desiree – Schatvinderij of op de locatie waar de training wordt gegeven.
 9. 9.  Angelique Desiree – Schatvinderij is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 10. 10.  Angelique Desiree – Schatvinderij kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Angelique Desiree – Schatvinderij verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
 11. 11.  Angelique Desiree – Schatvinderij is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Angelique Desiree – Schatvinderij en haar medewerkers.
 12. 12.  Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Angelique Desiree – Schatvinderij in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Onder indirecte schade wordt o.a. begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Angelique Desiree – Schatvinderij bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.
 13. 13.  Wanneer Angelique Desiree – Schatvinderij is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht. De totale vergoeding van Angelique Desiree – Schatvinderij aan de opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.
 14. 14.  Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Angelique Desiree – Schatvinderij uitvoert bij de opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.
 15. 15.  Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Angelique Desiree – Schatvinderij. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 18. Ontbinding van de overeenkomst

 1. 1.  Angelique Desiree – Schatvinderij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Angelique Desiree – Schatvinderij niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 2. 2.  Voorts is Angelique Desiree – Schatvinderij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. 3.  Angelique Desiree – Schatvinderij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 4. 4.  Angelique Desiree – Schatvinderij is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de opdrachtgever heeft geleden.
 5. 5.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Angelique Desiree – Schatvinderij de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de opdrachtgever gefactureerd, onverminderd het recht van Angelique Desiree – Schatvinderij op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. 1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. 2.  Als Angelique Desiree – Schatvinderij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Angelique Desiree – Schatvinderij zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Angelique Desiree – Schatvinderij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 20. Persoonsgegevens

20.1. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de opdrachtgever Angelique Desiree – Schatvinderij bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van de deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Angelique Desiree – Schatvinderij beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut de gegevens uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 21. Digitale producten en online programma’s

 1. 1.  Voor de deelname aan online programma’s en community‘s is vooruitbetaling verschuldigd.
 2. 2.  Indien er sprake is van een lidmaatschap, dan kan de opdrachtgever het lidmaatschap te allen tijde tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand opzeggen. Facturatie van een lidmaatschap geschiedt maandelijks vooraf.
 3. 3.  Indien er is gekozen voor gespreide betaling, zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 14 dagen zijn. Voor elke deelbetaling wordt een factuur gestuurd.
 4. 4.  Na ontvangst van de benodigde betaling zal Angelique Desiree – Schatvinderij zo spoedig mogelijk de inloggegevens verstrekken, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop het onlineprogramma van start zal gaan.
 5. 5.  Mocht Angelique Desiree – Schatvinderij onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Angelique Desiree – Schatvinderij alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Angelique Desiree – Schatvinderij een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 6. 6.  Er is een wettelijke bedenktermijn van digitale producten van 14 dagen. In deze 14 dagen mag een verzoek worden gedaan tot restitutie zonder opgaaf van redenen. Na deze periode is het niet meer mogelijk om tussentijds te stoppen met het lidmaatschap, zonder alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen. Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om een onlineprogramma niet te gebruiken, maar daarmee blijft de betalingsverplichting bestaan.
 7. 7.  Indien Angelique Desiree – Schatvinderij op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever tijdens de ontbindingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever Angelique Desiree – Schatvinderij een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Angelique Desiree – Schatvinderij is nagekomen op het moment dat de opdrachtgever een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. 8.  Er wordt toegang verleent tot het materiaal zolang het lidmaatschap loopt. Er worden geen uitspraken gedaan over hoelang het desbetreffende onlineprogramma beschikbaar wordt gesteld en in welke opzet. De gedane investering is voor de digitale content die op dat moment beschikbaar is. Alle andere content zoals een Facebookgroep, community, extra Webinars en livestreams moeten worden beschouwd als bonus.
 9. 9.  Indien het digitale product een of meerdere documenten betreft die direct na de totstandkoming van de overeenkomst via de e-mail worden geleverd of kunnen worden gedownload en er geen sprake is van een lidmaatschap, dan is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht bij de bestelling van deze documenten niet van toepassing, mits de documenten geleverd zijn met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 1.  Op de overeenkomst tussen Angelique Desiree – Schatvinderij en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. 2.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Angelique Desiree – Schatvinderij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Angelique Desiree – Schatvinderij gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Angelique Desiree – Schatvinderij zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.